صور عن الجاذبية

.

2023-03-25
    اراده الهی از دیدگاه متکلمان امامی اشعری و معتزلی